ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การสุนัขทหาร จำกัด จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ประเภทสหกรณ์ออม ทรัพย์ เลขทะเบียน กพธ.55/2525 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2525 เนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มี มีรายได้ต่ำ ท่านผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหารสมัยนั้น (พ.อ.พะ โยม เจตะสานนท์) ทราบถึงความเดือดร้อนของกำลังพลที่ต้อง กู้ยืมเงินนอกระบบ และซื้อสินค้าเชื่อสโมสรไปแปรสภาพเป็นเงินสดเพื่อแก้ไขปัญหา รายจ่ายในครอบครัว และเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน บางครั้งผู้บังคับบัญชาต้องให้ความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวเมื่อได้รับ การร้องขอ สร้างความอึดอัดใจแก่ผู้บัญชา ท่านจึงเห็นว่าควรตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์ขึ้นในหน่วยเพื่อให้กำลังพลสมัครเป็นสมาชิกจะได้ออม ทรัพย์ในรูปเงินสะสมหุ้นรายเดือน และฝากเงินในกรณีที่มีรายได้จะเก็บ สะสมมากกว่าการถือหุ้น ทำให้มีเงินทุนให้แก่สมาชิกที่ขาดเงินได้กู้เงิน ได้กู้ยืมเป็นระบบดอกเบี้ยเป็นธรรมถูกต้องกฎหมาย เมื่อเริ่มดำเนินการก็ สามารถแก้ปัญหาตามที่กล่าวข้างต้นแก่กำลังพลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ เป็นอย่างดี จึงมีกำลังพลสนใจสมัครเป็นสมาชิกจำนวนมาก ระยะเวลา 29 ปีผ่านมากิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การสุนัขทหาร จำกัด เจริญก้าวหน้าพัฒนาขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันมีสมาชิก 667 คนให้บริการ สมาชิกศูนย์การสุนัขทหาร หน่วยกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 หน่วยกองพันสุนัขทหาร หน่วยอื่นๆ ที่สมาชิกรับราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหมแต่ยังต้องการเป็นสมาชิกต่อไป และกลุ่มเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 198,346,974.39บาท

พันธกิจสหกรณ์

คนสำคัญกว่าเงิน ยึดมั่นในแนวคิดเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

บริหารงานโดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม โปร่งใส ศรัทธา ยุติธรรม

ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย ร่วมทุน ร่วมแรง ร่วมใจ

ที่อยู่
299 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30
fb