รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

ที่ ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
วาระที่ 1 วาระที่ 2
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2
1 พ.อ.จิรพงษ์ แจ่มจรรยา ประธานกรรมการ      
2 พ.อ.สุเมธ สุปินราษฎร์ รองประธานกรรมการคนที่1      
3 พ.ท.ภากร สวัสดิ์สิงห์ รองประธานกรรมการคนที่2      
4 พ..ต.อำพล บำรุงไทย เลานุการ      
5 ร.ท.สมศักดิ์ พงษ์จีน เหรัญญิก    
6 พ.อ.เจนต์ศักดิ์ ไชยเกิด กรรมการ      

 

ที่ ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
วาระที่ 1 วาระที่ 2
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2
7 พ.ท.สุพจน์ รวมครบุรี กรรมการ      
8 พ.ท.นพรัตน์ ยาวิลาศประดิษฐ์ กรรมการ      
9 พ.ต.สนาน พันธมาศ กรรมการ      
10 ร.อ.สมุทร แผลงสูงเนิน กรรมการ      
11 ร.ท.สนิท โพธิ์ขาว กรรมการ      

 

ที่ ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
วาระที่ 1 วาระที่ 2
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่1 ปีที่ 2
12 ร.ท.เจตฐิวรรธน์ ศรีสมบัติ กรรมการ      
13 ร.ท.สุพิน วิเชียรพันธ์ กรรมการ      
14 ร.ท.หญิง บัวสี ชัชวาลย์วงศ์ กรรมการ      
15 ร.ท.วีระพล ศิริกุล กรรมการ      
ที่อยู่
299 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30
fb