การดำเนินกิจการสหกรณ์

สหกรณ์มีอำนาจกระทำการ ดังต่อไปนี้ได้

(๑) ดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(๒) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(๓) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(๔) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการ
(๕) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
(๖) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก
(๗) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิฯ หรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(๘) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้
(๙) ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ/เนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๖

พันธกิจสหกรณ์

คนสำคัญกว่าเงิน ยึดมั่นในแนวคิดเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

บริหารงานโดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม โปร่งใส ศรัทธา ยุติธรรม

ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย ร่วมทุน ร่วมแรง ร่วมใจ

ที่อยู่
299 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30
fb